Česká verze English version
Cykloserver.cz

Aktuality

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji

20.5.2004 14:34

Protože cyklistika patří v současné době k aktivitám, které mezi obyvateli zaznamenávají značný rozvoj a to jak z hlediska rekreačního, tak z hlediska přepravy osob a věcí např. na kratší vzdálenosti, Karlovarský kraj si uvědomuje vzrůstající důležitost cyklistické dopravy pro další rozvoj kraje.

Bookmark and Share

      V důsledku nárůstu zájemců o tento způsob přepravy, množství projektů a subjektů, které je realizují, je třeba tyto aktivity zkoordinovat tak, aby vedly k vytvoření jednotného, uceleného a zejména funkčního systému cyklostezek a cyklotras na území kraje, který by uspokojil potřeby jeho uživatelů a mohl se rovnat standardu obvyklému v sousedních zemích Evropské unie.         Při odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pracuje od roku 2002 Pracovní skupina pro koordinaci rozvoje cyklistické dopravy, ve které jsou zastoupeni představitelé měst, obcí a jejich sdružení, zástupci Krajského úřadu, Regionální rozvojové agentury Egrensis, Klubu českých turistů i projektanti, kteří se cyklistickou dopravou v kraji zabývají. Hlavním úkolem skupiny je projednávat zásadní témata týkající se cykloturistiky a cyklodopravy, podávat náměty k cílům a projektům, na které je potřeba se do budoucna zaměřit a informovat zástupce z různých částí regionu o jednotlivých místních projektech. Veškeré aktivity směřují k tomu, aby se Karlovarský kraj stal regionem: - s uceleným systémem cyklistických komunikací;                                                         - s možností bezpečné a plynulé přepravy na jízdním kole; - atraktivním pro tuzemské i zahraniční cyklisty - rozvoje cykloturistiky se síťovým zapojením venkovských obcí s centry cestovního ruchu         Aktuální situace Karlovarského kraje ohledně podpory rozvoje cyklistické dopravy (s finančním zajištěním z rozpočtu Karlovarského kraje: -     je připravována mapa cyklistických map a stezek Karlovarského kraje, vydána by měla být během měsíce května -     Karlovarskému kraji byl přiznán grant z Phare CBC SFMP 2001 na zpracování studie proveditelnosti „Cyklostezka podél Ohře“ – jedná se o páteřní cyklistickou komunikaci v kraji. Díky svému nadregionálnímu významu má pro náš kraj cyklostezka nejvyšší prioritu -     byla zpracována „Analýza cyklistické dopravy Karlovarského kraje“, jejíž hlavní částí je pasport již zrealizovaných cyklistických projektů a též záměrů do budoucna -     v roce 2003 poskytl KK ze svého rozpočtu Klubu českých turistů příspěvek ve výši 100 tis. Kč, který byl využit na vyznačení části klíčové cyklistické trasy KČT II. třídy č. 36. V roce 2004 byl poskytnut KČT přípěvek ve výši 200 tis. Kč na kompletní doznačení uvedené trasy č.36, je uvažováno o dalším příspěvku na údržbu značení -     na internetových stránkách kraje jsou zveřejňovány a aktualizovány informace o cyklistické dopravě v Karlovarském kraji v podobě prozatím zpracovaných dokumentů -     Karlovarský kraj zapracovává problematiku cyklistické dopravy do svých strategických a koncepčních dokumentů (Program rozvoje Karlovarského kraje,  Program rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji, Studie dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti Karlovarského kraje apod.) -     zástupci KÚKK též prezentují cyklistickou dopravu kraje na různých konferencích a seminářích -     řada dalších projektů je řešena přímo na jednotlivých obcích a městech a v jejich sdruženích, proto Karlovarský kraj v roce 2004 počítá s finanční podporou vybraných projektů, ať se již jedná např. o zpracování projektové dokumentace, investicí do samotné realizace cyklostezky či o příspěvek na propagační materiály   -     byla  zpracována „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji“, jejíž závěry odsouhlasila Rada i Zastupitelstvo Karlovarského kraje   Hlavní cíle při zpracování Strategie byly: 1.      Analyzovat stav a trendy cyklistické dopravy v KK a to včetně ovlivňujících faktorů a hlavních aktérů; 2.      Stanovit nejvhodnější strategii pro rozvoj cyklistické dopravy v KK; 3.      Navrhnout finanční rámec zvolené strategie včetně zdrojů financování; 4.      Analyzovat současnou a navrhnout budoucí úlohu KK, resp. KÚKK; 5.      Navrhnout institucionální struktury a způsob realizace případné podpory KK při rozvoji cyklistické dopravy v kraji; 6.      Navrhnout konkrétní opatření pro realizaci podpory.             V analytické části dokumentu jsou shrnuty poznatky z jednotlivých regionů pod správou obcí s rozšířenou působností. V této části je proveden ucelený přehled cyklistických komunikací, analýza názorů aktérů z regionu, definice turistické atraktivity jednotlivých regionů a shrnutí priorit jednotlivých aktérů, včetně dopravců v kraji. V neposlední řadě byly definovány hlavní problematické oblasti rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy a vše je zakončeno ucelenou a přehlednou SWOT analýzou.              Přehled strategických priorit, cílů a opatření v dokumentu: PRIORITA 1: Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy území   Cíl 1.1: Koordinace rozvoje cyklodopravy v Karlovarském kraji Opatření 1.1.1: Vytipování klíčových cyklokomunikací Opatření 1.1.2: Zvyšování informovanosti zainteresovaných subjektů   Cíl 1.2: Finanční podpora budování cyklistické infrastruktury Opatření 1.2.1: Dotační program na podporu cyklodopravy Opatření 1.2.2: Finanční podpora jednotného a úplného značení Opatření 1.2.3: Správa a údržba klíčových komunikací   PRIORITA 2: Rozvoj cyklistiky jako složky cestovního ruchu   Cíl 2.1: Propagace cykloturistických produktů v Karlovarském kraji Opatření 2.1.1: Vydání cykloturistického průvodce a dalších propagačních materiálů Opatření 2.1.2: Internetové stránky Opatření 2.1.3: Cyklistické sportovní akce   Cíl 2.2.: Finanční podpora rozvoje cykloturistiky Opatření 2.2.1: Finanční podpora přepravy jízdních kol cyklobusy Opatření 2.2.2: Dotační program na podporu cykloturistiky         Ze závěrů Strategie, zpracované Regionální rozvojovou agenturou Egrensis, vyplývá např., že Karlovarský kraj se bude aktivně podílet na podpoře budování nových, zvláště klíčových, cyklistických komunikací. Tato podpora bude spočívat ve zvyšování informovanosti o možnostech rozvoje cyklistické infrastruktury jednotlivých zainteresovaných subjektů, v jejich metodickém vedení a zejména ve finanční podpoře jak přípravy projektových materiálů, tak i ve finanční podpoře samotné realizace jednotlivých cykloprojektů s regionálním významem. Kromě prioritní podpory páteřní cyklostezce podél Ohře, Karlovarský kraj pro podporu projektů místního významu vyčlení finanční prostředky, které budou v rámci nově vytvořeného dotačního programu poskytovány žadatelům na vypracování studií a rozvojových dokumentů a na budování samotných cyklostezek. Karlovarský kraj by také měl podpořit budování a údržbu areálů pro netradiční formy cykloturistiky nebo-li tzv. „adrenalinové cykloprodukty“. Vzhledem ke zvyšování bezpečnosti cyklistů se bude upřednostňovat budování cyklostezek před cyklotrasami.       Jelikož je Karlovarský kraj příhraniční oblastí, nelze při budování nových cyklistických komunikací také opomenout význam přeshraničního efektu a vzájemnou spolupráci.       Dle zjištěných potřeb a priorit, na které je třeba se při rozvoji cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji zaměřit, musí úloha KÚKK spočívat především ve sběru informací o všech aktivitách, které se v této oblasti vyvíjejí a v jejich systematické koordinaci vedoucí k vybudování systému klíčových cyklistických tras a stezek.        Karlovarský kraj by měl ze svého rozpočtu poskytovat příspěvek na údržbu cyklistických komunikací vybraným subjektům na základě uzavřené dohody o spolufinancování nákladů či formou dotačního titulu.               Dále je třeba, aby prostřednictvím poskytnutého příspěvku Klubu českých turistů byla finančně podpořena správa a údržba jednotného cyklistického značení (podpora údržby a oprav jednotného a úplného značení klíčových cyklostezek a cyklotras na území Karlovarského kraje). Na údržbu turistického značení dostává KČT dotaci od MMR ČR, která se však rok od roku snižuje a zejména vůbec není určena na cyklistické značení (pouze na pěší a lyžařské).       Z oblasti podpory cyklistiky jako složky cestovního ruchu se jeví jako vhodné podporovat  provoz tzv. cyklobusů, které fungují v letním období na území kraje i na přeshraničních linkách.       Pro podporu turistiky, cestovního ruchu, sportu a marketingu budou vydávány cykloturistické mapy a průvodci, zřízeny internetové stránky o cyklodopravě a cykloturistice v Karlovarském kraji. Ve spolupráci s Klubem českých turistů a jinými organizacemi mohou být podporovány sportovní cyklistické akce.         Při předpokládaném časovém horizontu 9 let by dle závěrů Strategie bylo vhodné, kdyby Karlovarský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu na podporu cykloturistiky a cyklodopravy pro roky 2005–2007 každoročně finanční částku ve výši 10,3 mil. Kč a pro roky 2008 – 2012 každoročně částku ve výši 3,8 mil. Kč.                                                               Celkové náklady na budování nových cyklistických komunikací, doprovodné infrastruktury, na jejich údržbu a také propagaci na příštích 9 let odhaduje Strategie celkem v částce min. cca 246 mil. Kč.   Více informací viz www.kr-karlovarsky.cz   Ing. Milan Zukal – odbor regionálního rozvoje Tel.: 353 502 226, e-mail: milan.zukal@kr-karlovarsky.cz   Mgr. Stanislav Kříž - odbor regionálního rozvoje Tel.: 353 502 269, e-mail: stanislav.kriz@kr-karlovarsky.cz    

Diskusní fórum pro: "Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji"

Názor Autor Datum a čas
V diskuzi zatím není vložen žádný příspěvek.

Související články

Žádné související články

Související publikace

Žádné doporučené mapy

Fotogalerie

Žádné fotogalerie

Odkazy

Žádné odkazy

ReklamaTipy pro Vás

SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost

Vyhrajte s námi

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Najdi tip na výlet

v turistické oblasti
podle průchozího místa
podle typu aktivity

Kalendář

Novinky z knihovny

Reklama

Copyright 2007 - 2024 Cykloserver.cz |